PC water-cooling construction

Price: $0
1. Case
2. PC - Server
3. PSU source
4. CPU - Microprocessor
Accessories

Choplugins.com

12 Quang Trung Software Park, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Bảng giá linh kiện

Đã tạo: 19 September, 2021 6:0 AM

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền